Team Juridisch

Bij de werkzaamheden van de teams 'Toezicht en handhaving', 'Vergunningverlening' en 'Bodem' is een belangrijke taak weggelegd voor het Juridisch team van de RUD De juristen worden ingezet bij of tijdens de procedures van Toezicht en Handhaving, Vergunningen en Bodem. Op die wijze wordt er naar gestreefd een kwalitatief goed besluit tot stand te brengen, die door alle belanghebbenden wordt geaccepteerd.

Het blijft echter mogelijk dat er een conflict ontstaat tussen een bedrijf en de overheid. Door bezwaar te maken tegen zo'n besluit of het daartegen in beroep gaan, kan de aanvrager of een belanghebbende aangegeven dat hij of zij in hun rechten willen worden beschermd. Gevraagd wordt aan een onafhankelijke commissie of een rechter om te beoordelen of het besluit op de juridische wijze of op de juiste gronden is genomen. De juristen van het team Juridisch begeleiden zo'n procedure.