Informatie PFAS

maandag 30 september 2019 13:47

PFAS

Vlak voor de bouwvak is door de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het tijdelijk handelingskader PFAS  ingesteld.  Met dit tijdelijk handelingskader wil de staatssecretaris grondverzet, dat in het Westen was vastgelopen, weer op gang brengen. Gebleken is dat grondstromen daar verontreinigd zijn met deze tot dusver niet genormeerde stoffen.  De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS komt niet alleen voor op plaatsen waar met deze stoffen is gewerkt of waar materialen met deze stoffen zijn achtergelaten. In verschillende delen van het land zijn ze ook diffuus verspreid in de bodem en de waterbodem aangetroffen in gehalten boven de detectielimiet.

                      PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stofgroep
                  bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluoroctaanzuur
                  (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen die door
                  mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil-
                  en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en
                  in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf,
                  blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent,
                  mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze
                  toxisch (giftig) zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de zogenaamde Zeer 
                  Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een aantal andere stoffen uit de PFAS groep, zoals GenX, staan 
                  op de lijst van potentiële ZZS (PZZS).

Onderzoek RUD t.b.v. bodemkwaliteitskaart
Omdat PFAS een niet genormeerde stof is en heel Nederland als verdacht wordt beschouwd is de bodemkwaliteitskaart niet meer voldoende als bewijsmiddel voor grondverzet. Bij elke toepassing moeten ook gegevens over de concentraties PFAS aangeleverd worden. Op dit moment wordt door RUD onderzoek uitgevoerd om gegevens over PFAS in Drenthe te krijgen, zodat de bodemkwaliteitskaart weer een volledig bewijsmiddel wordt.

                      Toepassingen op de landbodem
                    In het handelingskader PFAS zijn voorlopige toepassingsnormen van 7 µg/kg voor PFOA en
                    3 µg/kg voor andere PFAS (waaronder PFOS en GenX) opgenomen voor toepassingen van
                    grond en baggerspecie op de landbodem, mits toegepast boven het grondwaterniveau en
                    buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Deze toepassingsnormen gelden voor locaties die
                    zijn ingedeeld op de bodemfunctieklassenkaart in de bodemfunctieklassen Wonen en
                    Industrie, het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel en het
                    toepassen in een grootschalige toepassing. Voor de overige toepassingen op de landbodem,
                    dus op bodems die zijn ingedeeld als bodemfunctieklasse landbouw/natuur en/of een
                    bodemkwaliteit ‘voldoet aan achtergrondwaarden’, binnen grondwaterbeschermingsgebieden
                    of toepassingen onder het grondwaterniveau geldt in principe de bepalingsgrens (0,1 µg/kg)
                    als toepassingseis.
                    Bron: site Bodemplus


Grondverzet pas mogelijk na analyse
Op dit moment moet een extra inspanning worden gedaan om grondverzet mogelijk te maken. Allereerst moet de toe te passen grond worden geanalyseerd op PFAS (lijst genoemd op de site van Bodemplus). De volgende situaties kunnen ontstaan:

  1. Worden PFAS gemeten in gehalten kleiner dan de detectiewaarde, dan is de partij, wat deze parameter betreft, overal toepasbaar.

  2. Worden ze gemeten in gehalten tot 3/7/3 µg/kg ds voor respectievelijk PFAS/PFOA/GENx-overige PFAS, dan is de grond toepasbaar in de zones Wonen en Industrie. Door middel van een verkennend bodemonderzoek van de toepassingslocatie (NEN 5740, strategie VED/HO) en een dubbele toets kan grond met licht verhoogde waarden wellicht toch toegepast worden in de zone Landbouw/Natuur.

 Mocht u vragen hebben over toepassen van grond stel ze gerust aan de RUD Drenthe (0800-9102) of mail ze naar pfas@ruddrenthe.nl  

Meer informatie is te vinden op:

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/

https://www.expertisecentrumpfas.nl/