• Home
  •  NieuwsMeerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020

Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020

donderdag 23 juni 2016 15:15

In opdracht van de Provincie Drenthe heeft de RUD een Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 (link pdf) opgesteld. Hierin is beschreven hoe de Provincie Drenthe de komende jaren uitvoering geeft aan de afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 (pdf, 731 kB). De uitvoering wordt opgepakt met de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en in samenwerking met de Drentse gemeenten, andere overheden, bedrijven en belanghebbenden vorm gegeven. Zo blijft de Provincie Drenthe op een voortvarende manier werken aan een schone en veilige leefomgeving.  Prioriteiten in het programma zijn de aan de aanpak van de spoedlocaties en de ontwikkeling van gebieds(beheer)plannen voor verontreinigd grondwater. Verder is er aandacht voor het verbreden van het bodembeleid door het uitvoeren van kansrijke projecten en kennisontwikkelingen met een integrale en duurzame benadering die een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen zoals energievoorziening, drinkwatervoorziening, grondwaterreserves, landbouw, natuur en klimaatmitigatie en-adaptaties

De bodembodemnota “Werk maken van eigen bodem” 2014-2019 (link pdf) is ook het kader voor dit programma.